Deze website maakt gebruik van cookies
×

Beleidsplan van de Stichting Voedselbank Kollumerland c.a.       

Algemene gegevens

Locatie: Singelweg 5, 9291 ML  Kollum

Telefoon: 06 5899 0652 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag)

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.voedselbankkollumerland.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel Groningen: nummer 52729206

ANBI-erkenning Belastingdienst: nummer 850571091

Bankrekeningnummer: NL50RABO0129280852

Hoofdstuk 1.

 

Inleiding

In het beleidsplan 2019-2023 beschrijft de Stichting Voedselbank Kollumerland c.a. (hierna te noemen Voedselbank Kollumerland) de doelstellingen en geplande acties voor de komende jaren. In dit plan geven we aan wat wij in deze periode willen doen om het verlenen van voedselhulp aan cliënten uit de voormalige gemeente Kollumerland c.a. te kunnen voorzetten alsook maatregelen te nemen om voedselverspilling tegen te gaan. 

Wij hopen dat u, na het lezen van dit beleidsplan, een goed beeld heeft gekregen van de uitdagingen waarvoor de Voedselbank Kollumerland staat en dat dit reden geeft onze plannen van harte te ondersteunen.

Hoofdstuk 2.

 

De Voedselbank Kollumerland en haar doelstelling

De Stichting Voedselbank Kollumerland c.a. is een particulier initiatief dat in 2011 is opgericht.

De Stichting is door belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI),  hierdoor is het voor o.a. bedrijven en particulieren fiscaal aantrekkelijk om financieel bij te dragen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de belastingdienst.

De Voedselbank Kollumerland heeft zich als doel gesteld tweewekelijks gratis voedsel te verstrekken aan personen en gezinnen binnen haar werkgebied die niet in staat zijn hierin zelf volledig te voorzien en daarnaast op deze manier ook voedselverspilling tegen te gaan. De manier waarop dit gestalte krijgt is statutair vastgelegd en wordt o.a. bereikt door het inzamelen en verstrekken van voedsel en andere levensmiddelen. 

 

Hoofdstuk 3.

 

De organisatie:

Het Bestuur:

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Voedselbank. Het bestaat uit tenminste drie personen: een voorzitter, secretaris, penningmeester, zo mogelijk aangevuld met een bestuurslid screening en voedselveiligheid. Alle werkzaamheden, verricht door zowel bestuursleden als overige vrijwilligers, worden verricht op basis van vrijwilligheid. De medewerkers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, in incidentele gevallen ontvangen vrijwilligers een geringe reiskostenvergoeding. Het bestuur vergadert in de regel eenmaal per zes weken volgens een vooraf bekend gemaakt rooster.

Het werkgebied:

De Voedselbank Kollumerland bedient vanuit één uitgiftelocatie in Kollum cliënten uit de voormalige gemeente Kollumerland c.a. nu onderdeel van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Financiële verantwoording:

Het bestuur legt jaarlijks, door middel van de jaarrekening, verantwoording af over het gevoerde financiële beleid in een kalenderjaar.

Vrijwilligers:

De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Deze groep is verdeeld over een aantal activiteitengroepen, waaronder:

  • Screening en administratie. Deze personen verrichten de screening van gegevens van nieuw aangemelde cliënten, de herbeoordeling van huidige cliënten, secretariële werkzaamheden en verwerken/beheren o.a. de cliëntenadministratie van de voedselbank. Deze is ondergebracht bij Voedselbank.nu
  • Chauffeurs. Deze halen tweewekelijks op diverse dagen voedsel bij het distributiecentrum in Drachten, bij lokale supermarkten en bakkers.
  • Sortering. Deze personen sorteren de aangeleverde goederen op soort, houdbaarheidsdatum en de methode van opslag (in de stelling, koeling of diepvries). Zij noteren de goederen op de ontvangstlijsten en de koel- en vriesproducten op de temperatuurlijsten.
  • Uitgifte. Deze groep verricht de uitgiftewerkzaamheden op vrijdag. Zij verrichten daarnaast algemeen ondersteunende werkzaamheden en het schoonmaken van de ruimtes.

Werving en training vrijwilligers

De Voedselbank Kollumerland besteedt veel aandacht aan het werven en de verdere toerusting van de vrijwilligers.  Als gevolg van het feit dat de complexiteit van de werkzaamheden is toegenomen, is het van groot belang voldoende vrijwilligers met specifieke vaardigheden in huis te halen en te behouden.

Aannamebeleid cliënten en verstrekkingsduur:

Ten aanzien van het accepteren van (nieuwe) cliënten conformeert de Voedselbank Kollumerland zich aan de richtlijnen van de landelijke organisatie. Tweemaal per jaar wordt onderzocht of een cliënt (nog) in aanmerking komt voor ondersteuning door de Voedselbank.  De maximale duur van de ondersteuning is in principe drie jaar. In incidentele gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Voedseluitgifte:

Tweewekelijks wordt voedsel verstrekt op vrijdagmiddag tussen 13.30  en 15.00 uur aan cliënten afkomstig uit de voormalige gemeente Kollumerland c.a. nu onderdeel van de gemeente Noardeast- Fryslân. Dit doen we vanuit onze locatie aan de Singelweg 5 in Kollum.

Bij de uitgifte wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gezinssamenstelling. 

Hoofdstuk 4.

 

Samenwerking.

Lidmaatschap Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Op 29 juni 2013 is de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken opgericht (Voedselbanken Nederland). Deze Vereniging is de koepelorganisatie van de inmiddels 169 aangesloten voedselbanken.  De Vereniging behartigt de belangen van de voedselbanken op landelijk niveau en ondersteunt de aangesloten voedselbanken met een servicecentrum. Rechtsvoorganger van de Vereniging was de Stichting Voedselbanken Nederland. Door wijziging van de rechtsvorm heeft de zeggenschap van de aangesloten voedselbanken gestalte gekregen.  Als lid van de landelijke Vereniging is de Voedselbank Kollumerland verplicht de landelijke richtlijnen te volgen en in gezamenlijk overleg gemaakte afspraken na te komen. 

De Vereniging wil op landelijk niveau de contacten met de grote voedselproducenten en leveranciers versterken. Uitgangspunt hierbij is dat de lokale contacten van de aangesloten voedselbanken worden gerespecteerd. Uitsluitend in samenspraak met de lokale voedselbank onderhoudt Voedselbanken Nederland het contact met een (grote) lokale leverancier.

Voedselbanken Nederland biedt via het servicecentrum diensten ter ondersteuning aan. Daarbij gaat het o.a. om ondersteuning op het gebied van ICT, trainingen voedselveiligheid en voedselverwerving.

Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân.

Voedselbank Kollumerland is aangesloten bij de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân. (SSVF) Deze stichting heeft een coördinerende en faciliterende functie voor de aangesloten voedselbanken in Friesland.

Samenwerking in de regio

Al vanaf de start van de Voedselbank Kollumerland zijn er contacten met de voedselbanken in de regio. Dit betreft de voedselbanken in de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadiel. De twee laatstgenoemden zijn per 1 januari 2019 samen met de gemeente Kollumerland c.a. gefuseerd tot een nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Dit heeft direct gevolgen voor de onderlinge samenwerking. De gemeente verlangt voor 2020 een gezamenlijke begroting en subsidie aanvraag en deze is inmiddels ingediend.

De voedselbanken kiezen ervoor om voorlopig de eigen zelfstandigheid te behouden maar wel samen te werken waar het kan.

Supermarktketens en locale ondernemers

Een aantal grote supermarktketens heeft laten weten zich te willen inzetten voor de minderbedeelden in onze samenleving. Zij zoeken naar mogelijkheden voedseloverschotten die uitstekend geschikt zijn voor consumptie te schenken aan de voedselbanken om te voorkomen dat deze worden vernietigd. Een aantal locale supermarkten, bakkers en agrarische bedrijven stellen hoogwaardige verse en vriesproducten beschikbaar voor de voedselbank.

Gebleken is dat de landelijke voedselproducenten en supermarktketens alleen willen meewerken als wordt voldaan aan de voedselveiligheidseisen vastgesteld door de Voedsel- en Warenautoriteit. Dit houdt verband met de aansprakelijkheid voor het deskundig omgaan met voedselproducten en het voorkomen van schade aan de gezondheid.  Om deze reden moeten alle, bij de landelijke Vereniging, aangesloten voedselbanken het certificaat Voedselveiligheid behalen. De Voedselbank Kollumerland heeft dit certificaat “de groene voedselbank” inmiddels behaald en voldoet daarmee aan alle voorwaarden.  Via (onaangekondigde) controles wordt nagegaan of een voedselbank nog steeds aan deze voorwaarden voldoet.  

Functionele contacten met maatschappelijke organisaties.

Voedselbank Kollumerland is een zelfstandige Stichting en is niet gebonden aan een gemeentelijke of andere instantie. Vanuit de diaconie van de protestantse kerk in Kollum is het initiatief gekomen om een voedselbank op te richten. In de afgelopen jaren zijn er goede contacten ontstaan met de gemeente Noard-East Fryslân en de kerkelijke en overige maatschappelijk betrokken instanties in de regio, waaronder ook de Speelgoedbank “Op Stelten” in Buitenpost en de Kledingbank

“’T Kledinghûske”in Surhuisterveen. Cliënten die bij ons een voedselpakket ontvangen kunnen op vertoon van hun voedselbankpas bij deze instanties terecht. 

Hoofdstuk 5.

 

Analyse huidige situatie.

  • Ontwikkelingen.

De voedselbank is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. De vooronderstelling dat de voedselbank zichzelf overbodig zou maken, blijkt dus niet juist. Het beeld dat voedselhulp alleen voor specifieke groepen noodzakelijk is klopt allang niet meer. Ieder mens kan op een gegeven moment in een situatie belanden dat hij of zij is aangewezen op (voedsel)hulp. De opvatting dat de voedselbank een waardevolle bijdrage levert aan de bestrijding van armoede wordt door steeds meer mensen gedeeld.

  • Voedselaanbod.

De Voedselbank Kollumerland is afhankelijk van het landelijke aanbod dat via de distributiecentra onder alle voedselbanken wordt verdeeld. 

Voedselbanken Nederland onderhoudt contacten met de landelijke aanbieders en supermarktketens om te trachten het aanbod zoveel mogelijk op peil te houden.  Op dit moment zijn wij, dankzij de toelevering van het distributiecentrum alsook door het aanbod van lokale bedrijven, inzamelingsacties in kerken en buurtverenigingen, door organisaties en  particulieren nog steeds in staat onze cliënten tweewekelijks van voedsel te voorzien.

Voor de samenstelling van een kwalitatief verantwoord pakket worden er ter aanvulling meestal lang houdbare producten bijgekocht.

  • Doelstellingen.

Het bestuur van de Voedselbank Kollumerland stelt zich ten doel de voorziening zolang als noodzakelijk is in stand te houden en alles in het werk te stellen de cliënten de voedselhulp te bieden die binnen de mogelijkheden van de Voedselbank ligt. Daarbij wordt erop toegezien dat de cliënten door zowel bestuur als overige medewerkers met respect en met bescherming van hun privacy worden behandeld.

De Voedselbank Kollumerland signaleert momenteel een lichte stijging van het aantal cliënten.

Uit een analyse komt naar voren dat sommige cliënten ondanks sociale voorzieningen en schuldhulpverlening afhankelijk zijn van voedselhulp en andere cliënten er ondanks betaald werk onvoldoende inkomen beschikbaar is en aanvullende voedselhulp noodzakelijk is.

Het komt tevens voor dat een aantal cliënten langer dan drie jaar aangewezen zijn op voedselhulp.

Hoofdstuk 6.

 

Financiën

Door de hoge eisen die worden gesteld door leveranciers van voedsel en de Voedsel- en Warenautoriteit, met name t.a.v. de koude-keten beheersing, moet extra geïnvesteerd worden in de koelvriescapaciteit. De exploitatie van de voedselbank, o.a. kosten voor huisvesting, energie en brandstof, administratie etc. is een kostbare zaak en maakt dat we afhankelijk zijn van (gemeentelijke) subsidies en giften.  Het vermogen van de Voedselbank Kollumerland komt tot stand door subsidies en donaties. In de jaarrekening is de afschrijving van de koelkasten en vriezers opgenomen evenals een reservering voor aanschaf van vervangende en nieuwe apparatuur.

De voedselbank heeft een lopende bankrekening en de (bescheiden) reserve staat op een aparte rente  bankrekening.

Na afloop van het (afgesloten) boekjaar worden de jaarstukken door een administratie kantoor opgemaakt (inclusief  balans en staten van baten en lasten), waarmee de penningmeester rekening en verantwoording aflegt aan het bestuur. De jaarstukken worden gepubliceerd op de website van de Voedselbank Kollumerland.

 

Hoofdstuk 7.

 

Huisvesting en Outillage.

In 2011 startte de Voedselbank Kollumerland haar activiteiten in een loods van een plaatselijke ondernemer. Momenteel beschikt de voedselbank over een gehuurde ruimte, bestaande uit opslagruimte, uitdeelruimte, keuken, sanitair en kantoor. De huur is inclusief energiekosten en nutsvoorzieningen.

De voedselbank beschikt momenteel over een aantal vriezers en koelers. De aanschaf van een extra koeler is noodzakelijk in de voorbereiding van de tweewekelijkse uitdeling. Daarnaast is het gebruik van handzame dozen en kratten in de vriezers een punt van aandacht.

Hoofdstuk 8.

 

Activiteiten.

Ondanks het feit dat kerken, overige organisaties en particulieren hun uiterste best doen om de voedselbank met zowel geld als goederen te ondersteunen, blijft het lastig gedurende langere tijd de voorraad houdbare voedselproducten op peil te houden. 

Daarom worden er tweewekelijks houdbare producten bijgekocht.

In de maand december is er weer de inzameling van DE koffie waardepunten. Hiermee verstrekt de DE organisatie gratis pakken koffie aan de voedselbanken.

Hoofdstuk 9.

Eindconclusie.

De Voedselbank Kollumerland is ontstaan vanuit een initiatief van de kerken en wordt nog steeds vormgegeven door een aantal vrijwilligers met hart en handen voor de kwetsbare medemens.

Deze, inmiddels professionele organisatie, blijft helaas nodig in onze samenleving.

In de nabije toekomst zal de samenwerking van de voedselbanken in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân verder worden uitgebouwd.


TOP