Deze website maakt gebruik van cookies
×

VOORWOORD

Helaas, de voedselbanken in Nederland bestaan nog steeds; inmiddels zijn dat er bijna 170.

Het aantal huishoudens dat in 2018 een beroep deed op de voedselbank Kollumerland is gedurende 2018 gemiddeld verder gedaald van 22 naar 21.

Voor meer cijfermateriaal: zie bijlage 1.

Bij de landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland zijn bijna 170 regionale voedselbanken aangesloten. De vereniging ondersteunt de voedselbanken bij de uitvoering van haar taken.

Dit is een sterke wens van voedselproducenten en supermarktketens. Zij zijn – naast de lokale leveranciers- , de gevers van (overtollige) levensmiddelen.

Hiermee komen we aan de hoofddoelstellingen van de voedselbanken:

# het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen en

# het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Om de 2 oneven weken komen de betreffende huishoudens hun voedselpakket afhalen bij de voedselbank Kollumerland te Kollum. Het samenstellen en het uitdelen van de pakketten wordt door ruim 25 vrijwilligers gedaan. Deze activiteiten vinden voornamelijk plaats in een loods aan de Singelweg te Kollum.

Zoals eerder gezegd komt het voedsel van landelijke producenten en supermarktketens. Ook lokaal krijgen we levensmiddelen. Al deze lokale leveranciers, winkels, groothandels, enzovoort willen we hartelijk danken voor hun bijdragen. Dit geldt ook voor de financiële gaven van verenigingen, kerken en particulieren om daarmee zo nodig levensmiddelen bij te kopen voor het samenstellen van volwaardige pakketten. De bijdragen zijn ook bedoeld voor het betalen van o.a. de huur.

Ook het afgelopen jaar is veel tijd en energie gaan zitten in het kunnen voldoen aan de regelgeving op het gebied van voedselveiligheid van o.a. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit(NVWA). Eind mei 2015 is de voedselbank voor de 1e keer geaudit/gekeurd. Deze was zodanig positief dat de voedselbank Kollumerland sindsdien “groen” is. Dit betekent dat naast de droge kruidenierswaren ook gekoelde en diepgevroren producten en groenten/fruit mogen worden uitgedeeld. In november 2018 heeft het bureau SENSZ B.V. te Naarden -namens de NVWA- een heraudit/herkeuring uitgevoerd. Opnieuw werd het Certificaat Voedselveiligheid uitgereikt met als resultaat dat de voedselbank Kollumerland “groen” is gebleven.

Tot slot willen we nogmaals alle leveranciers, geldgevers én vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun hartverwarmende steun en inzet.

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Kollumerland c.a.

 

GEGEVENS VOEDSELBANK en BESTUURSSAMENSTELLING

 

Uitdeellocatie:                                      Singelweg 5, Kollum

Postadres:                                            Singelweg 5, 9291 ML Kollum

Telefoon:                                              06 5899 0652

Email:                                                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Website:                                               www.voedselbankkollumerland.nl

Landelijke website:                              www.voedselbankennederland.nl

Bankrekening nummer:                        NL50 RABO 0129280852

ANBI-goede doelen:                            850571091

Inschrijving Kamer van Koophandel: 52729206

Statuten vastgesteld:                             11 mei 2011

 

Bestuur (per 31 december 2018):

Voorzitter:                                             Rob Kruijt (vanaf 1 mei 2019: Cees Fransooijs)

Secretaris:                                             (tijdelijk) zie coördinator uitdeellocatie (vanaf 1 mei 2019:

                                                             Minke van der Goot)

Penningmeester:                                   Annelies Herbers

Coördinator Acquisitie:                        Piet Kamstra

Coördinator Screeners:                         Piet Kamstra

Coördinator Uitdeellocatie:                  Kees Miedema

Algemeen-adjunct:                               Vanaf 1 mei 2019: Rob Kruijt

Verder zijn ruim 25 vrijwilligers bij de voedselbank werkzaam.

 

BESTUURSZAKEN

 

In 2018 heeft het bestuur 7x vergaderd. De screeners zijn voor afstemming 4x bij elkaar geweest.

De belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn:

# het bijkopen van levensmiddelen, indien er (te) weinig aanvoer is

# de voedselveiligheid volgens de richtlijnen van de Ned. Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA)

# het voorbereiden en uitvoeren van een vrijwilligersavond

# het adviseren van organisaties en particulieren, die acties willen voeren voor de voedselbank

# de bekendheid vergroten onder de bevolking van Kollumerland c.a.

# het in ontvangst nemen van diverse cheques/giften voor de voedselbank.

# het versterken van de samenwerking van de voedselbanken in N.O. Friesland (Dokkum,

Damwoude en Kollum

# het up-to-date houden van de website.

De voorzitter was tot 1 november 2018 tevens bestuurslid van de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân (SSVF).

Verder heeft de voorzitter de vergaderingen van de bij de Stichting Samenwerkende Voedsel-

banken Fryslân aangesloten voedselbanken (14) bijgewoond (4x). Doel is te komen tot betere afstemming en samenwerking binnen Friesland.

Ook heeft de voorzitter een Algemene Ledenvergadering te Houten van de landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland bezocht.

 

VRIJWILLIGERS EN UITDEELLOCATIE

 

In hoofdlijn werken op de uitdeellocatie 3 groepen vrijwilligers: de ontvangers/sorteerders van de

levensmiddelen, de samenstellers van de voedselpakketten en de uitdelers van de voedselpakketten. Daarnaast verzorgt een vrijwilliger de administratie van alle op voorraad zijnde levensmiddelen.

Elke oneven week komen op woensdag, donderdag en vrijdag van verschillende kanten levensmiddelen binnen; opgehaald of gebracht. Deze levensmiddelen worden naar soort gesorteerd en geteld. Dit laatste is nodig om een overzicht te maken wat en hoeveel de ontvangers van een levensmiddelenpakket krijgen, afhankelijk van de gezinsgrootte.

Op vrijdagmorgen worden de pakketten samengesteld. We kennen 3 groepen gezinnen: A-pakket voor alleenstaanden, B-pakket voor gezinnen van 2 t/m 4 personen en C-pakket voor gezinnen van 5 of meer personen. Zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met de wens van gezinnen, zoals halal, geen varkensvlees, melkallergie. In 2018 zijn bijna 550 pakketten uitgedeeld.

Op vrijdagmiddag komen de ontvangers van een pakket hun pakket afhalen. Zij moeten zich met een door de voedselbank verstrekt pasje legitimeren. Op het moment van ontvangst van het pakket is de klant zelf verantwoordelijk voor het al of niet nuttigen van de levensmiddelen.

Het 2x zonder tijdige opgaaf van redenen niet afhalen van een pakket, betekent stopzetting van het ontvangen van een pakket voor de duur van 3 maanden.

 

VRIJWILLIGERS EN SCREENING

 

Voordat een klant in aanmerking komt voor een voedselpakket, wordt de aanvrager door 2 deskundige vrijwilligers bezocht. Deze vrijwilligers bepalen op basis van de inkomsten en de vaste lasten van betrokkene of deze voldoet aan de door de landelijke voedselbankenorganisatie gestelde toekenningscriteria.

Vanaf 1 januari 2018 zijn de toekenningscriteria per maand:

# € 130,= basisbedrag per huishouden plus

# € 85,= voor elk gezinslid, ongeacht volwassene of kind.

Vanaf 1 januari 2019 zijn de bedragen € 135,= en € 90,= per maand

Voorbeeld: gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen = € 135,= + 4 x € 90,=  is € 495,= per maand.

Indien er minder te besteden is dan de bovengenoemde bedragen komt de klant dus in aanmerking voor een voedselpakket. Van dit zogenoemde leefgeld moeten betaald worden eten, drinken, kleding, verjaardagen, feestjes, schoolreisjes, enz.. Het voedselpakket is een aanvulling hierop.

Na toekenning van een voedselpakket vindt -afhankelijk van de situatie- periodiek een nieuw gesprek plaats om te bepalen of de termijn van toekenning kan worden verlengd. In beginsel kan een klant niet langer dan 3 jaar een voedselpakket krijgen.

Aanmelding voor een pakket moet door de belanghebbende zelf worden gedaan. Vaak is er wel sprake van een doorverwijzing door een hulpverlenende instantie, zoals Humanitas, Diaconie of Gemeentelijke sociale dienst. De door de screeners aangetroffen situatie kan ook leiden tot een verwijzing naar een hulpinstantie.

In bijlage 1 treft u enige cijfers aan over de ontwikkeling van het aantal cliënten in 2018.

De screeners gaan op een discrete en vertrouwelijke wijze om met de verkregen informatie.

 

VRIJWILLIGERS EN ACQUISITIE

 

Vrijwilligers gaan meestal 1x per 2 weken langs bij winkels, bedrijven en agrariërs om volgens afspraak gratis overtollige levensmiddelen op te halen.

De vrijwilligers bezoeken binnen de gemeentegrenzen ook af en toe winkels, bedrijven en agrariërs om zo mogelijk afspraken te maken tot het leveren van voedsel.

Naast het lokaal verkregen voedsel, wordt ook voedsel van landelijke en regionale leveranciers ontvangen. De Voedselbank Kollumerland c.a. krijgt deze via het provinciale distributiecentrum in Drachten.

In 2018 waren de vaste leveranciers van voedsel: ALDI Kollum, JUMBO Kollum, bakkers Van der Bijl en Riemersma, beiden te Kollum en een visgroothandel. Daarnaast waren er vele leveranciers die incidenteel voedsel beschikbaar stelden.

Indien er weinig aanvoer van gratis producten was, werd er bijgekocht. Dit werd betaald uit de giften, die de voedselbank kreeg.

 

BELANGRIJKSTE LOKALE NIEUWSFEITEN 2018

 

Ø  Begin maart hebben verschillende kerken tijdens de week van de biddag voor gewas en arbeid, levensmiddelen en collectegelden ingezameld.

Ø  Het Lauwers College te Kollum heeft in kader van haar actie “Foar in Oar” eind juni 2018 € 500,= geschonken aan de voedselbank.

Ø  Medio juli 2018 heeft het Piter Jelles College te Kollum tijdens haar Communityweek levensmiddelen ingezameld voor de voedselbank.

Ø  Medio september heeft een aantal vrijwilligers aardappelen gerooid bij de proefboerderij; totaal ruim 750 kilo.

Ø  In verband met Wereldeidag kreeg de voedselbank op 12 oktober 2018 320 eieren van de Fa Van der Spek te Houwerzijl.

Ø  Begin november hebben verschillende kerken in het kader van de Dankdag voor Gewas en Arbeid levensmiddelen ingezameld voor de voedselbank.

Ø  Eind november heeft de Lionsclub Dokkum een sinterklaasactie gehouden. Het winkelend publiek kon kadootjes doneren voor de voedselbanken van Dongeradeel, Dantumadeel en Kollumerland. Op 5 december hebben de kinderen tot 13 jaar daardoor iets extra gekregen.

Ø  Het Lauwers College Kollum organiseerde 20 december 2018 een kerstmarkt. Ook de voedselbank was aanwezig. Opbrengst 6 bananendozen met levensmiddelen en € 175,= aan giften.

Ø  Kinderen van de CBS De Tarissing in Oudwoude hebben voor de kinderen van de voedselbank een mooi versierde "schoenendoos" met diverse artikelen zoals stiften, boekjes, gemaakt. Zo was er een extraatje voor de kerstdagen.

Ø  Personeelsleden van de DDFK-gemeenten schonken 23 kerstpakketten aan de voedselbank.

Alle gevers van levensmiddelen en giften hartelijk dank.

 

FINANCIËN

 

De voedselbank is nu 7,5 jaar actief  in de gemeente Kollumerland c.a..

De voedselbank is gehuisvest in een eigen ruimte bij de voormalige De Kollumer Koerier te Kollum. Maandelijks wordt daarvoor een all-in-huur betaald.

In bijlage 2 treft u aan: het financieel overzicht 2018, de balans per 31 december 2018 en de resultatenrekening 2018. De door Administratie- en adviesbureau Schotanus afgegeven samenstellingsverklaring volgt later. Ook de begroting 2019 is bijgevoegd.


TOP